28 listopada 2016

Karta stałego klienta

REGULAMIN PROGRAMU KARTA STAŁEGO KLIENTA 
W CENTRUM OGRODNICZYM OGRÓD ŚLĄSKI

 1.       Jak otrzymać kartę?

Aby otrzymać kartę stałego klienta Ogrodu Śląskiego należy:

– dokonać jednorazowego zakupu w sklepie Ogród Śląski na kwotę co najmniej 100,00 zł,

–  poprawnie wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI formularz zgłoszenia dostępny przy kasach centrum,

–  wyrazić zgodę na przetworzenie swoich danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji procesu powiadamiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.

PO OTRZYMANIU KARTY NIEZWŁOCZNIE PODPISAĆ KARTĘ STAŁEGO KLIENTA!

2.      Sposób korzystania z karty.

W celu zarejestrowania transakcji i należnej ilości punktów na Karcie Stałego Klienta KAŻDORAZOWO PRZED DOKONANIEM PŁATNOŚCI należy przekazać kasjerowi kartę. Ilość punktów na karcie jest automatycznie aktualizowana w systemie po każdorazowym dokonaniu zakupów.

3.       Punkty na karcie.

 Centrum ogrodnicze Ogród Śląski nie wprowadza punktów z transakcji dokonanych bez Karty Stałego Klienta, na podstawie przedstawionych paragonów, rachunków, faktur. JEDYNĄ OKAZJĄ DO NALICZENIA PUNKTÓW JEST OKAZANIE KARTY STAŁEGO KLIENTA PRZED ROZPOCZĘCIEM KASOWANIA PRODUKTÓW Z KOSZYKA.

 Punkty są gromadzone dzięki dokonaniu kolejnych zakupów w centrum Ogród Śląski. Punkty liczone są
w stosunku 30:1, czyli za każde wydane 30,00 zł w jednej transakcji otrzymuje się 1 punkt.

Do punktów z karty stałego klienta nie wliczają się usługi takie jak np.: projektowanie, transport, kaucja, wypożyczenie.

Do naliczanych punktów z karty stałego klienta nie wliczają się towary objęte aktualną promocją, rabatami lub upustami nadanymi dodatkowo (np. przez sprzedawcę itp.).

4.      Skorzystanie z punktów rabatowych.

Chcąc skorzystać z punktów rabatowych zgromadzonych na Karcie Stałego Klienta, należy powiadomić
o tym kasjerkę przed dokonaniem transakcji zakupu. Po zebraniu 102 punktów można wybrać towar
o wartości 150,00 zł. Po skorzystaniu z punktów rabatowych, punkty zostaną automatycznie odjęte.

Kasjerka ma prawo sprawdzania dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika programu
z tożsamością osoby posługującej się kartą. Tylko w przypadku pełnej zgodności imienia i nazwiska punkty zostaną naliczone.

5.       Uwagi

Karta stałego klienta przynależy do jednej osoby lub firmy. Prawo do korzystania z punktów rabatowych przysługuje wyłącznie uczestnikowi (właścicielowi karty).

Jeden klient powinien mieć jedną kartę chyba, że posiada dodatkową kartę na firmę.

Punkty z kilku kart (nawet od jednego klienta) nie sumują się.

Uczestnik programu jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Centrum ogrodniczego OGRÓD ŚLĄSKI o fakcie kradzieży lub utraty Karty Stałego Klienta. W przypadku zawiadomienia o kradzieży lub utracie karty, jak również w przypadku uszkodzenia karty, wyłącznie uczestnik jest uprawniony do składania wniosku o wystawienie nowej karty. Koszt wytworzenia duplikatu  karty z zachowaniem zebranych wcześniej punktów to 10,00 zł/szt.

6.      Utrata statusu uczestnika programu „Karta Stałego Klienta”

Organizator może wykluczyć uczestnika z programu: „Karta Stałego Klienta”, ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli uczestnik nie przestrzega niniejszego regulaminu programu.

 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w programie w każdym momencie, poprzez złożenie organizatorowi stosownego oświadczenia na piśmie, zawierającego podpis uczestnika. Z chwilą doręczenia organizatorowi oświadczenia, o którym mowa powyżej. Uczestnik jest zobowiązany zwrócić przyznaną Kartę Stałego Klienta.

Karta stałego klienta jest ważna przez rok od momentu założenia, każde kolejne zakupy o wartości minimum 30 zł (równowartość 1 pkt) przedłużają ważność karty na następne 12 miesięcy. Po upływie 12 miesięcy od ostatniego zakupu punkty zostają wyzerowane.

7.      Zakończenia programu „Karta Stałego Klienta”.

      Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia programu: „Karta Stałego Klienta”
w każdym momencie. W przypadku zawieszenia lub zakończenia programu, organizator zobowiązany jest do umieszczenia informacji o zawieszeniu lub zakończeniu działalności programu: „Karta Stałego Klienta” w centrum ogrodniczym Ogród Śląski i na stronie internetowej.

8.      Zmiany regulaminu programu.

Organizator programu uprawniony jest do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu, w każdym momencie. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu, Centrum Ogrodnicze Ogród Śląski informuje o tym klienta drogą elektroniczną i umieszcza ujednolicony tekst zmienionego regulaminu programu w centrum ogrodniczym Ogród Śląski i na stronie internetowej www.ogrodslaski.pl

 Akceptacja regulaminu.

Niniejszy regulamin programu „Karta Stałego Klienta” będzie uznany za zaakceptowany przez uczestnika z chwilą złożenia podpisanego przez niego formularzu zgłoszenia o przyznanie Karty Stałego Klienta.

Aby otrzymać kartę stałego klienta Ogrodu Śląskiego należy:

– dokonać jednorazowego zakupu w sklepie Ogród Śląski na kwotę co najmniej 100,00 zł,

–  poprawnie wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI formularz zgłoszenia dostępny przy kasach centrum,

–  wyrazić zgodę na przetworzenie swoich danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji procesu powiadamiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.